Hallitustyö

Pk–yrityksen ja yrittäjän johtamishaasteet

Pk-yrittäjän tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa yrityksensä arvoa. Tämä tähtäimessään hän joutuu arvioimaan tulevaisuutta käytettävissään olevan tiedon perusteella. Ilman asiantuntevaa hallitusta pk–yrittäjä joutuu pohtimaan yksin yrityksensä kannalta strategisia päätöksiä, kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan laajentamista, rahoituksen järjestämistä, sukupolven vaihdosta tai yrityksen myyntiä.

Tulevaisuuden haasteita punnitessaan pk–yrityksen omistajan mielessä liikkuu muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Onko päätöksiä tehtäessä saatu riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja niihin sisältyvistä riskeistä?
 • Voiko käytettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja konsulttien osaamiseen luottaa ja mikä on näiden kantama vastuu päätöksistä?
 • Löytyykö aina tilanteen vaatiessa riittävää asiantuntemusta yrityksen ulkopuolelta?
 • Voisiko jollakin tavalla varmistaa asiantuntijoiden lojaalisuuden ja vastuun?
 • Kannattaisiko nimittää yrityksen hallitukseen henkilöitä, joiden kokemus ja asiantuntemus laajentavat yrityksen johtamisen voimavaroja?

Tehokkaan hallituksen merkitys pk–yritykselle

Parhaimmillaan tehokkaan hallituksen anti pk-yritykselle on

 • tukea johtoa strategisissa valinnoissa sekä päättää omistajapolitiikkaa tukevasta päämäärästä ja siihen johtavasta strategiasta.
 • kantaa vastuu siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin kulkee valittuun suuntaan
 • tarjota asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset
 • kun omistaja on valinnut hallitukseen sellaisia henkilöitä, joiden kokemus sekä osaaminen monipuolistavat hallituksen kyvyn arvioida yrityksen tulevaisuuden muutostekijöitä ja niiden mukanaan tuomia uhkia, mahdollisuuksia, rajoitteita ja riskejä

Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallituspartnerien toiminta

Hallituspartnerit

 • järjestää yhdessä liike-elämän etujärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
 • osallistuu hallitustyöskentelystä käytävään julkiseen keskusteluun
 • kehittää yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä tehokkaan hallitustyöskentelyn perustaksi
 • harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa
 • tarjoaa yritysten hallituksiin asiantuntemusta eli henkilöitä, joiden liike-elämän kokemus varmistaa omistajalähtöisen päätöksenteon. Tätä varten yhdistys ylläpitää rekisteriä liikkeenjohtajista, joilla on monipuolinen kokemus ja osaaminen, ja jotka ovat halukkaita osallistumaan yritysten hallitustyöhön.

Hallituspartnerit tarjoaa runsaasti kokemusta, näkemystä, tietoa ja taitoa.

Jäseniksi kutsutaan kokeneita liikkeenjohtajia, jotka toimivat itsenäisinä ja riippumattomina asiantuntijoina.