Hallituksen tärkein tehtävä on strategian muodostaminen

18.3.2016


Esa Vataja

Hallituksen tärkein tehtävä on strategian muodostaminen – operatiivisen johdon sen toteuttaminen

Yritysten ja yhteisöjen hallituksilla on paljon tehtäviä ja kasvava vastuu toiminnan jatkumisen ja kehittymisen turvaamisesta. Hallituksen tehtävistä kuitenkin yksi on tärkeydessään ylitse muiden, eli strategian muodostaminen. Erityisesti pienemmissä yrityksissä on varsin yleistä, että hallituksen rooli ajautuu arkisten ja ajankohtaisten ongelmien ratkaisujen etsimiseen, jotta yrityksen olemassaolo ylipäätään voidaan turvata. Nämä sinänsä välttämättömät päätökset vievät kuitenkin paljon energiaa ja estävät hallitusta keskittymästä sen tärkeimpään tehtävään – strategian muodostamiseen.

Hyvin menestyvällä yrityksellä tulee olla selkeä ja tavoitteellinen strategia. Joskus kuulee ihmisten sekoittavan puheissaan sujuvasti strategian ja taktiikan. Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla saavutetaan päämäärät ja samalla kilpailuetua yritykselle suhteessa kilpailijoihin. Taktiikka on sitä vastoin ne menettelytavat, joilla päämäärät saavutetaan. Kriisien vallitessa on myös inhimillistä, että hallituskin suuntaa helposti fokuksensa tarvittavien menettelytapojen valintaan. Yrityksen strategiaa muodostettaessa on tärkeä muistaa, että sen muodostamisen vastuu kuuluu viime kädessä hallitukselle, kun taas strategian toteuttamisvastuu kuuluu toimitusjohtajalle ja operatiiviselle johdolle. Hyvän yrityksen tunnusmerkkeihin toki kuuluu se, että operatiivinen johto on aidosti kiinnostunut strategian muodostamisesta ja haluaa omalta osaltaan antaa siihen näkemyksiään ja toiveitaan. Lopullinen strategia on kuitenkin kombinaatio omistajien tahtotilasta, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista ja yrityksen asemasta markkinoilla.

Hyvän strategian kruunaa sen onnistunut jalkauttaminen. Tämä koetaan usein henkilöstön keskuudessa huonosti ja puutteellisesti hoidetuksi osaksi prosessia. Upeinkin strategia on huono, jos sitä ei saada osaksi yrityskulttuuria. Yrityskulttuurin merkitystä taas korostaa nopeasti muuttuva toimintaympäristömme, sillä monet toimialoista ovat keskellä murrosta ja vanhoista toimintatavoista olisi päästävä nopeasti irti. Strategian jalkauttamistyötä voidaan helpottaa yhteisöllisellä johtamisella ja ottamalla huomioon mahdollisimman laajasti henkilöstön näkemyksiä ja toiveita strategian muodostamisessa. Strategian jalkautustyön onnistuminen on mitattavissa sillä, kuinka hyvin yrityksen henkilöstö osaa vastata kysymyksiin Mitä ? Kenelle ? Miten ? Miksi ? ja Milloin ?

Hallituspartnereiden saamista toimeksiannoista valtaosa on suuntautunut pienten ja keskisuurten yritysten hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien hakuihin. Valintaprosessissa meidän tulisikin entistä vahvemmin pohtia ehdolla olevien henkilöiden osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös heidän soveltumistaan toimeksi antaneen yrityksen strategian muodostajaksi. Joukossamme on paljon eri alojen osaajia mutta myös taitavia strategian muodostajia, joiden osaamista tarvitaan nyt jos koskaan yrityselämän ja yhteiskuntamme hyvinvoinnin palauttajiksi. Koitetaan myös itse kukin meistä löytää aikaa hallituksissamme meidän tärkeimmälle tehtävällemme, strategian muodostamiselle.

 

Esa Vataja
Hallituksen puheenjohtaja
Lahden Hallituspartnerit ry