Hallituspartnerit edesauttavat pitkäjänteiseen kasvuun

25.9.2014


Minna Storm

Hallituspartnerit edesauttavat pitkäjänteiseen kasvuun

Hallituspartnerit tarjoavat yritysten hallituksiin koulutettuja ja kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia. Samalla oma verkostotoimintamme alueellisesti eri puolilla Suomea nostaa esiin hallitustyöskentelyn merkitystä yritysten toiminnassa. Turun Hallituspartnereissa olemme saaneet työstää viime aikoina hallitusjäsenvälitystä aktiivisesti pk-yrityksille Varsinais-Suomessa. Tämä on saanut minut kyselemään tavatuilta yrityksiltä vaikuttimia ja avainhenkilöitä, mistä syistä yhteistyöprosessi hallituspartnereiden kanssa käynnistyy.

Aloitteentekijänä monessa yhteyttä ottavissa pk-yrityksessä on hallituksen puheenjohtaja tai henkilö, joka ei enää toimi yrityksen operatiivisessa työssä. Tämä henkilö voi olla usein yrityksen perustaja tai pääomistaja. Joka tapauksessa taustalla on pitkäaikainen yrityksen kehityksen seuranta, tarve tai kiinnostus saada yrityksen liiketoimintaan muutosta ja kehitystä nykytilaan verrattuna. Voi olla myös niin, että omistajana tai yrityksen johdossa on henkilö, jonka tuttavapiiristä löytyy hallituspartnerijäsen. Niin tai näin, näen kehityspotentiaalia toiminnassamme markkinoinnin osalta: nostetaan yhdessä alueellisten aktiviteettien ja hallitustyöskentelyn kautta tietoisuutta Hallituspartnereiden toiminnasta, verkostosta ja osaamisesta pk-yrityksille tutuksi, lähelle ja helposti lähestyttäväksi.

Tietoisuuden lisäys Hallituspartnereiden toiminnasta on mahdollisuus markkinoinnin kehittämiseen sekä alueellisesti että kansallisesti. Miten sinun yrityksesi toimii, markkinoi ja tiedottaa? Ilolla totesin Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden järjestämillä Partneripäivillä syyskuussa Oulussa, miten aktiivisesti ja määrätietoisesti isännöivä yhdistys on kehittänyt sekä omaa toimintaansa että sen markkinointia. Yhdistyksen toiminnallinen alue on maantieteellisesti Suomen laajin, ja siitä syystä on tärkeää, että yhdistys jo nimensä mukaisesti toimii hallitustyöskentelyn kehittämiseksi niin Oulun alueella kuin siitä pohjoiseen. Myös markkinointia yhdistys osaa ja toteuttaa. Entäpä muualla Suomessa? Turun Hallituspartnereiden toiminta on saatu uudelle kasvu-uralle nykyisellä, hyvällä hallitustyöskentelyllä. Yhdistyksemme on tehnyt markkinointiin suunnitelman, joka sisältää tapahtumia, alustuksia ja aktiviteetteja yhteistyökumppaneidemme, kuten Turun kauppakamarin, yritysten ja muiden alueellisten organisaatioiden kanssa yhteisesti toteutettuna sekä oman yhdistyksemme toimesta. Uskon, että voimme tehdä vielä enemmän, paremmin ja alueemme yrityksille räätälöidysti. Ennen kaikkea, voimme omalla markkinoinnilla madaltaa kynnystä ja kiinnostusta yrityksille ottaa yhteyttä sekä hyödyntää Turun Hallituspartnereiden voimavaroja, osaamista ja toimintaa. Lisäksi voimme yhdistyksenä olla tieto- ja osaamispankki, välittäjä ja oma-aloitteinen laadun lisääjä alueen, erityisesti pk-yritysten strategisessa kasvun ja kilpailukyvyn edellytysten tukemisessa.


Hallituspartnereilla on tiedon ja tietoisuuden kasvattamisen lisäksi myös toinen tehtävä. Se on hallitusammattilaisten käytön lisääminen ja partneritoiminnan saattaminen yhdeksi ratkaisuksi yrityksille jo siinä vaiheessa, kun strategiset muutostarpeet yrityksessä ovat todennettu. Kysyin taannoin yhdeltä yritykseltä, mikä heidän mielestään on ulkoisen hallituksen jäsenen hankkimisen tärkein motiivi tai pullonkaula, kumpi vain. Sain vastaukseksi, että ”kun me itse emme näe omaa ydintoimintaamme tai sen vahvuutta tarpeeksi hyvin. Meidänhän pitäisi itse tietää, missä me olemme hyviä. Voisiko teiltä saada sen hallituksen jäsenen jo ennen kuin me olemme tässä tilanteessa? Ja vielä sellaisen, joka toimii henkilönä yhteen tuon meidän toimitusjohtajan kanssa?” Tässäpä tehtävä.

Näen, että hallituspartnereiden alueellisen toiminnan yksi tavoite on verkostoitua osaajina alueellisesti siten, että meitä on mahdollisimman moneen lähtöön; monilta eri toimialoilta, eri koulutus- ja kokemustaustoin, eri ikä- ja elämänvaiheessa olevina sekä erilaisin henkilöominaisuuksin. Yrityksen hallitusjäsenen valintaprosessi, todellinen monivalintatehtävä, on vaativa, mutta mielenkiintoinen. Hallituspartnereina eri vaihtoehtoja arvioidessamme tai ulkopuolisia hallituksen jäseniä tarjotessamme meillä on tilanne, jossa valinnoin ohjaamme tai vaikutamme yrityksen strategiseen kehitykseen ja pitkäjänteisesti jopa kilpailukykyyn. Noteeratuissa, isoissa tai pörssiyrityksissä vastuu ehdokkaiden kartoittamisesta ja ehdottamisesta yhtiökokoukselle on usein ulkoistettu tai siitä voi vastata valintatoimikunta tai muu elin. Partneripäivillä Oulussa tuotiin esille, ettei pk-yritysten hallituksiin valittaisi jäseniä, jotka ovat yrityksen johdolle tai omistajille läheisiä kilpailijoita, asiakkaita, sukulaisia tai tuttavia eikä ns. Joo-joo jäseniä, joiden rooli on muistuttanut kumileimasinta. Hallituspartnereiden asiantuntemus nousee esiin kykynä nähdä ja arvioida yrityksen nykytilanne sekä tarpeet saadun ja hankitun suoran ja epäsuoran tiedon sekä tehtävästä vastaavien kokemuksen ja ammattiosaamisen avulla. Asiantuntemuksella ja sen syvyydellä käsitellään myös kysymykset, jotka koskevat mahdollisia ja erilaisia kiintiöitä. Näen, että juuri tästä syystä Hallituspartnereiden on tiedostettava vastuu siitä tehtävästä, mikä sisältyy hallitusammattilaisten ja jäsenten kartoittamiseen, välittämiseen ja työstämiseen yhdessä pk-yritysten kanssa. Vastuu on merkittävä, sillä siinä peilautuu sekä kunkin alueellisen yhdistyksemme laadullinen sisältö, toiminnan rakenne ja luonne sekä pitkäjänteisesti Hallituspartnereiden merkitys pk-yritysten strategisessa kasvussa ja uudistumisessa.

On hienoa ja haastavaa, että Hallituspartnereiden työ on myös osa strategisen kasvun ja kilpailukyvyn ennakointia ja siihen vaikuttamista niin alueellisesti kuin kansallisella tasolla. Näen siksi, että myös Hallituspartnerit ovat mukana omalla ammattitaidollaan sekä toiminnallaan Team Finlandin työssä. Lisäksi näen mahdollisuutena toimintamme kehittämisessä ja tulostemme vahvistamisessa yhteistyön avaamisen ja kehittämisen pohjoismaisten kollegoidemme kanssa. Vahva uskoni on, että aina, kun joku muu osaa minkä tahansa tehtävän paremmin kuin sinä tai yritys itse, osaamisen hyödyntäminen tuottaa suoraa lisäarvoa, kasvun sekä kilpailukyvyn edellytyksiä, ja loppujen lopuksi johtaa molemminpuolisesti myönteiseen tulemaan. Pohjoismainen hallitusammattilaisten yhteistyö pk-yritysten kasvun, uudistumisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseksi on kokemukseni perusteella vasta alkutaipaleella. Hyvä niin, sillä olemme mahdollisuuksien ja aloitteiden edessä. Turun Hallituspartnereilla on jo sijaintinsa sekä vahvojen Ruotsiin sekä muihin Pohjoismaihin liittyvien verkostojen ja yhteyksien kautta erinomainen mahdollisuus työstää, tukea ja vahvistaa Hallituspartnereiden roolia sekä vastuuta koulutettujen ja kokeneiden elinkeinoelämän ammattilaisten tarjoamisessa pk-yritysten hallituksiin alueellisesti sekä lähimarkkinoita omalla työllään vahvistaen.

Kiteytän kirjoittamani kahteen kysymykseen teille hallitusammattilaisille sekä Hallituspartnereiden jäsenille: Millä tavoin Hallituspartnereiden sekä suomalaisten yritysten hallitustyöskentelyä koskevat motiivit, avainhenkilöt ja tavoitteet kohtaavat toisensa? Missä voimme kehittyä, lähentyä sekä saavuttaa yhteisellä työllä sekä osaamisten yhdistelmillä kasvua, uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä? Ehdotan erilaisten ammattiosaamisten aktiivista yhteensaattamista lähellä ja lähimarkkinoilla. Ehdotan myös laatuprosesseihin positiivisesti ja avoimella ammattiasenteella panostamista. Tarvelähtöistä markkinointia ja mielekästä yhteistä tekemistä vahvistaen Hallituspartnerit ovat vahvuustekijä.Minna Storm

Turun Hallituspartnerit/hallituksen jäsen