Hyvän hallituksen merkitys rahoittajan näkökulmasta

15.8.2014 klo 12:00


Pasi Pirinen

Hyvän hallituksen merkitys rahoittajan näkökulmasta

 

Muutosnopeus ja ennustamattomuus taloudessa on lisääntynyt; turbulenssista on tullut uusi normaali olotila. Myös yrityksen rahoittajan näkökulmasta maailmasta on tullut haasteellisempi. Pitkien luottoaikojen myöntäminen sisältää entistä enemmän riskiä, koska yrityksen tulevan maksukyvyn ennustaminen on käynyt entistä vaikeammaksi, jopa mahdottomaksi, nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön myötä. Toimialapohjaiset talouden trendien tarkastelut eivät enää toimi, liiketoimintaekosysteemit kehittyvät nopeasti perinteisesti tunnistettujen arvoverkkojen ulkopuolelle ja muuttavat kysyntä- ja kilpailutilannetta jatkuvasti ja nopeasti.

 

Yritysten laatimia liiketoimintasuunnitelmia ja ennusteita on perinteisesti käytetty osana rahoitusriskin arviointia. Toki niitä tarvitaan jatkossakin, mutta yrityksen johdon kyvykkyys vastata nopeasti muuttuvan tilanteen haasteisiin nousee tärkeämmäksi. Pk-yrityksissä organisaatiot ovat ohuita, eikä johdolta liikene useinkaan riittävästi aikaa irtaantua operatiivisesta työstä strategiseen pohdintaan. Johdon osaamispohja saattaa olla myös pääosin suuntautunut yritysten avaintehtävien hyvään suorittamiseen, eikä osaamista tai kokemusta liiketoimintaympäristössä tapahtuen uhkien näkemiseen tai mahdollisuuksien hyödyntämiseen ole.

 

Taantuman vaikutukset alkoivat voimallisesti näkyä vuoden 2009 alkupuoliskolla. Monilla etenkin vientivetoisilla yrityksillä liikevaihto jopa puolittui. Tämä johti useissa tapauksissa yrityksen taloudellisen tilanteen nopeaan heikkenemiseen. Osa yrityksistä toipui kuitenkin nopeasti ja kykeni jopa tekemään voitollisen tuloksen. Yhtenä yhteisenä piirteenä noille selviytyjille oli se, että yrityksillä oli toimiva hallitustyöskentely; hallitus tarttui ripeästi tilanteeseen ja yrityksissä ryhdyttiin heti ongelmien ilmaannuttua tai jopa aiemmin toimiin, jolla yrityksen toiminta- ja kilpailukyky palautettiin. Kuten nyt näemme, taloudellinen toimintaympäristömme ei ole kummoisesti kohentunut ja haasteet tai pikemminkin vaikeudet jatkuvat edelleen.

 

Hyvä ja toimiva hallitustyöskentely tuo lisäarvoa yrityksen johtamiseen, ennakoi tulevaa kehitystä yrityksen liiketoimintaympäristössä, reagoi nopeasti havaittuihin muutoksiin, ja sitä kautta pienentää yritystoiminnan riskiä. Tämä näkyy rahoittajan tekemässä yrityksen luottokelpoisuusarvioinnissa, ns. reittauksessa, myönteisenä tekijänä ja saattaa olla joskus jopa se ratkaiseva asia siihen, että yritys saa hakemansa rahoituksen. Lisäksi hyvä luottokelpoisuusarvio myös yleensä pienentää rahoituksen hintaa. Rahoittajan kannalta yrityksen toimintakykyä parantava ja monipuolistava hallitus luo uskottavuutta siihen, että nopeissakin muutostilanteissa yritys kykenee reagoimaan tarvittavalla tavalla. Osaava hallitus luo myös yritykseen arvoa, joka voi olla ulosmitattavissa yrityskauppatilanteissa.

 

Hallituksen rooli on erilainen yrityksen eri vaiheissa. Aikaisen vaiheen yrityksissä usein on keskeistä tuotekehitysvaiheen loppuunsaattaminen ja markkinoille menon varmistaminen. Nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee monipuolista osaamista, jota voidaan täydentää hallituksessa olevin osaamisin. Vaikeuksiin ajautunut liiketoiminta taas kaipaa yrityksen terveyttämiseen liittyvää kokemusta, jota voidaan hakea myös hallituksen sopivan kokoonpanon kautta. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat valvonta ja strategian ohjaaminen. Hallitus huolehtii myös siitä, että yrityksen järjestelmät tuottavat oikea-aikaista ja täsmällistä tietoa päätöksenteon tueksi. Hyvä hallitus katsoo vahvasti yrityksen tulevaisuuteen ja käyttää jopa 80% ajastaan strategiatyöhön.

 

Pk-yritykselle voi monestakin syystä olla vaikeaa rakentaa muodollista ja säännöllisesti tapahtuvaa hallitustyöskentelyä. Suunniteltu ja säännöllinen hallitustyöskentely jämäköittää yrityksen johtamista ja luo uskottavuutta samalla myös rahoittajiin ja sijoittajiin päin. Pelkästään yrityksen omistajista koostuvan hallituksen työskentelyn avuksi on syytä kutsua hallituksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, jotka tuovat uutta osaamista ja uusia näkökulmia hallitustyöskentelyyn, jollei yrityksellä muuten ole mahdollisuutta rakentaa monipuolisempaa hallituksen kokoonpanoa.

 

Hallituksen puheenjohtajan olisi oltava joku muu, kuin yrittäjä itse, etenkin jos yrittäjä hoitaa samalla toimitusjohtajan tehtäviä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia linkkinä hallituksen ja toimivan johdon välillä. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan rooleja ei tule sotkea keskenään. Puheenjohtajan tehtäväksi jää myös hallitustyöskentelyn organisointi, usein vuosikellon mukaisesti, jolloin kokoukset ovat säännöllisiä ja kokousten teemat vaihtuvat tarkoituksenmukaisesti.

 

Hyvän ja sparraavan hallituksen rooli korostuu aikoina, jolloin talous on turbulenssissa. Suhdannekehityksen ilmakuopat näyttävät jatkuvan vielä pitkään. Turvavyö turbulensseihin on toimiva, yritykselle lisäarvoa tuova hallitustyöskentely.

 

Pasi Pirinen

aluekonttorin johtaja

Finnvera Oy Lahden aluekonttori